PRAWA KONSUMENTA

Zasady sprzedaży towarów i realizacji usług świadczonych przez Carserwis Sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne

Carserwis Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092158, z siedzibą w Polsce, przy ulicy Połczyńskiej 33, 01-377 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 4 700 000 złotych, posiadającą numer REGON: 010448833 oraz NIP: 522-00-20-042

Przedmiot działalności

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje świadczenia na rzecz konsumentów w ramach sprzedaży nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych, części zamiennych, opon i innych akcesoriów motoryzacyjnych oraz usługi serwisowe z zakresu przeglądów  i napraw mechanicznych oraz blacharsko-lakierniczych.

Działalność handlowa i usługowa prowadzona jest:

  • w Warszawie, przy ulicy Połczyńskiej 33,
  • w Warszawie, przy ulicy Łopuszańskiej 24G.

Komunikacja z konsumentami odbywa się w sposób bezpośredni – we wskazanych wyżej lokalach; za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres siedziby głównej; domeny internetowej www.carserwis.pl oraz telefonu – pod numerem: 22 57 37 000.

Regulamin

Spisane poniżej zasady postępowania stanowią Regulamin, na podstawie którego sprzedajemy towary, zarówno nowe jak i używane, dostępne w naszych salonach ekspozycyjnych i sklepach oraz świadczymy wszelkie usługi realizowane przez nasze warsztaty serwisowe i blacharsko-lakiernicze. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu jakichkolwiek spośród oferowanych przez nas towarów lub usług należy uważnie zapoznać się z treścią poniższych zapisów. Zamówienie bądź zakup któregokolwiek z naszych towarów lub usług oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a jego postanowienia stają się wiążące dla stron umowy zawartej w którymkolwiek z naszych lokali.

1. Sprzedaż towarów i realizacja zleceń serwisowych

1.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży towaru uznaje się otrzymanie przez Konsumenta paragonu lub faktury VAT.
1.2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w trybie natychmiastowym
w przypadku braku zapłaty w ustalonym terminie płatności.
1.3. W przypadku towarów, których dostarczenie wymaga oczekiwania, sporządzane jest
Zamówienie z określeniem przewidywanego terminu dostawy.
1.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia w przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie uzgodnionego zadatku lub zaliczki.
1.5. W przypadku, gdy możliwa jest tylko częściowa realizacja Zamówienia w ustalonym terminie, Konsument może:
a. anulować całość zamówienia,
b. anulować zamówienie w części, której realizacja nie jest możliwa,
c. zmienić zamówienie w części, której realizacja nie jest możliwa,
d. postanowić o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia.
1.6. Wszelkie usługi świadczone na rzecz konsumentów, w tym zwłaszcza przeglądowe, naprawcze i montażowe, realizowane są na zasadach umowy zlecenia rozumianej jako umowa starannego działania.
1.7. Umowę zlecenie uznaje się za zawartą z chwilą złożenia podpisów stron na stosownym
dokumencie opatrzonym nazwą Zlecenie.
1.8. Zmiana zakresu zleconej usługi wymaga zgody stron umowy, przy czym nie wymaga formy pisemnej, tzn. może być uzyskana w trakcie rozmowy telefonicznej.

2. Ceny towarów oraz wynagrodzenie za świadczone usługi

2.1. Ceny detaliczne oferowanych towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.2. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy ani dodatkowych usług w szczególności kosztów związanych z instalacją lub montażem towaru oraz jego uruchomieniem.
2.3. W przypadku zamówienia towaru wraz z dostawą we wskazane miejsce, koszty dostawy zależą od środka transportu i odległości do miejsca dostawy oraz wartości i wielkości zamówienia, stąd podawane są w momencie wyboru sposobu dostawy przez nabywcę.
2.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmiany cen towarów, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
2.5. Przywileje i korzyści oferowane w ramach akcji promocyjnych nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
2.6. Ze względu na szczególny charakter usług serwisowych, które z reguły wymagają diagnozowania przyczyny niesprawności pojazdu, jeszcze przed określeniem zakresu czynności naprawczych oraz zapotrzebowania na części zamienne, nie ma możliwości wcześniejszego obliczenia wysokości wynagrodzenia przed przystąpieniem do pracy.
W związku z tym, w momencie zawierania umowy podawane jest jedynie wstępne oszacowanie łącznych kosztów świadczenia.
2.7. Łączne wynagrodzenie za wykonaną usługę obliczane jest na podstawie:
– stawki za roboczogodzinę stosowaną w warsztacie
– pracochłonności katalogowej, jeśli producent pojazdu opracował stosowny katalog lub pracochłonności rzeczywistej, gdy taki katalog nie jest dostępny
– cen detalicznych zastosowanych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, zgodnych z oficjalnym cennikiem towarów.
2.8. Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę obliczane jest w wartościach netto, do których doliczany jest podatek VAT.
2.9. Wyliczenie łącznego wynagrodzenia wraz z wyszczególnieniem zastosowanych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych prezentowane jest na fakturze VAT wystawianej po zamknięciu zlecenia. Na życzenie konsumentów udzielane są wszelkie wyjaśnienia dotyczące algorytmu obliczania wynagrodzenia wraz z możliwością wglądu do wymaganych w tym wypadku źródeł informacji.

3. Sposób i termin spełnienia świadczenia

3.1. Odbiór zakupionych towarów oraz realizacja zleconych usług odbywa się w lokalu Sprzedawcy lub w przypadkach uzgodnionych indywidualnie w innym miejscu.
3.2. Sprzedawca zapewnia warunki umożliwiające dokonanie przez Konsumenta sprawdzenia jakości i kompletności realizacji usługi oraz właściwego funkcjonowania
zakupionego towaru, o ile nie wymaga on wcześniejszego zamontowania.
3.3. Termin spełnienia świadczenia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie.
3.4. W przypadku sprzedaży towarów znajdujących się w salonie, sklepie lub magazynie Sprzedawcy, umowa wykonywana jest natychmiastowo, a w przypadku towarów
sprowadzanych z magazynów zewnętrznych ustalany jest przewidywany termin dostawy
3.5. Okres oczekiwania na wykonanie usługi lub sprowadzenie części niezbędnych do jej realizacji jest zróżnicowany i uzależniony od rodzaju i zakresu usługi.

4. Procedura rozpatrywania reklamacji

4.1. Reklamacje dotyczące towaru lub usługi wymagają formy pisemnej.
4.2. Jeżeli niezgodność z zawartą umową zostanie stwierdzona w obecności pracownika Sprzedawcy w trakcie odbioru towaru lub przedmiotu usługi bezpośrednio po jej zakończeniu, należy sporządzić protokół reklamacyjny opatrzony podpisami stron.
4.3. Jeżeli przyczyna reklamacji ujawni się po dokonaniu odbioru towaru lub usługi, zawiadomienie winno być złożone przez osobę uprawnioną w formie pisemnej
bezpośrednio w lokalu Sprzedawcy lub przesłane listem poleconym na adres siedziby głównej, tj. 01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 33.
4.4. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesioną.
4.5. Reklamacja powinna zawierać:
– datę sporządzenia reklamacji,
– imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny osoby składającej reklamację,
– przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji
– wskazanie żądania Konsumenta,
– datę i miejsce zakupu lub wykonania usługi
– numery identyfikacyjne towaru (pojazdu)
– wykaz załączonych dokumentów
– podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji
4.6. Konsument powinien dostarczyć w ustalonym ze Sprzedawcą terminie towar lub przedmiot usługi celem dokonania weryfikacji zasadności reklamacji.
4.7. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie sporządzonego zawiadomienia w formie pisemnej.
4.8. Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia wniesienia reklamacji.

5. Odpowiedzialność prawna za jakość świadczenia

5.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku poz. 121).

6. Usługi posprzedażne i gwarancja

6.1. Sprzedawca nie daje gwarancji własnej na oferowane towary, które objęte są gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
6.2. W przypadku takich towarów, Konsument może bez żadnych ograniczeń korzystać z uprawnień zawartych w umowie gwarancyjnej oraz składać ewentualne roszczenia
w dowolnym serwisie naprawczym autoryzowanym przez producenta lub dystrybutora.
6.3. Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi za wady wymaga złożenia reklamacji stosownie do postanowień punktu 4 niniejszego regulaminu.
6.4. Sprzedawca świadczy odpłatne i nieodpłatne usługi posprzedażne, wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, w zakresie serwisu mechanicznego
i blacharsko-lakierniczego samochodów osobowych i dostawczych.
6.5. Cena usług posprzedażnych uzależniona jest od zakresu i rodzaju zleconych czynności.
6.6. Usługi nieodpłatne świadczone są w ramach uprawnień gwarancyjnych oraz uznanych roszczeń z tytułu prawnej odpowiedzialności za jakość świadczenia.

7. Czas trwania umowy

7.1. Umowy sprzedaży towarów znajdujących się w salonie, sklepie lub magazynie Sprzedawcy wykonywane są natychmiastowo, w związku z czym czas ich trwania
ograniczony jest do okresu pomiędzy zapłatą ceny a dokonaniem przez Konsumenta odbioru rzeczy.
7.2. W przypadku towarów wymagających sprowadzenia z magazynu zewnętrznego, umowa obowiązuje od momentu złożenia Zamówienia do czasu wskazanego jako przewidywany termin dostawy lub do dnia dokonania przez Konsumenta faktycznego odbioru rzeczy.
7.3. Umowy dotyczące wykonania usługi serwisowej trwają do momentu faktycznego odbioru przez Konsumenta przedmiotu świadczonej usługi.
7.4. Umowy o charakterze okresowym (np. ubezpieczenia, programy serwisowe) obowiązują na czas wynikający z oferty lub podpisanego porozumienia.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 (Dz. U. z 2014 roku poz. 827)
8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty ich opublikowania.
8.3. W przypadku umów zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są postanowienia obowiązujące w dniu zawarcia umowy.
8.4. Niniejsze postanowienia obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 roku.