Informacja konsumencka

INFORMACJA KONSUMENCKA PRZY UMOWACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Niniejsza informacja udzielana jest przez przedsiębiorcę konsumentowi w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (zwanemu dalej „Klientem”) nabywającemu towary lub usługi na podstawie umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 (zwanej dalej „Ustawą”).

I. Przedmiot świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem

Świadczenie Carserwis Sp. z o.o. polega na sprzedaży i wydaniu Klientowi rzeczy ruchomych, zwanych w dalszej części „Towarem”, nabywanych przez Klienta na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w tym w szczególności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej).

Pod pojęciem Towaru należy również rozumieć usługę świadczoną na podstawie umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Szczegółowe oznaczenie Towaru zawarte jest w zamówieniu składanym przez Klienta, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

II. Informacje ogólne – dane identyfikacyjne przedsiębiorcy

Sprzedawcą jest: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Carserwis Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000092158, posiadająca NIP: 522-00-20-042, REGON: 010448833, nr telefonu +48225737200

III. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu pod którymi Konsument może kontaktować się z przedsiębiorcą

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest:
– osobiście w godzinach pracy sekretariatu Zarządu pn-pt:9.00-16.00
– telefonicznie pod numerem +48225737200
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@cvsa.pl

IV. Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami

Łączna cena Towaru wraz z podatkami, a także opłaty za transport / dostarczenie oraz inne koszty podana jest w odrębnej informacji o cenie Towaru (ofercie) przesłanej pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta.

V. Sposób i termin zapłaty

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar najpóźniej do chwili wydania Towaru przez Carserwis Sp. z o.o.. Cena może być zapłacona:
– przelewem bankowym,
– gotówką w kasie, o ile pozwalają na to inne przepisy
W przypadku zapłaty przelewem bankowym, datą zapłaty jest data uznania rachunku sprzedawcy kwotą płatności.

VI. Sposób i termin spełnienia świadczenia

Świadczenie Carserwis Sp. z o.o. polega na sprzedaży i wydaniu Klientowi zamówionego Towaru w stanie wolnym od wad. Zamówiony Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie nie późniejszym niż 14 od momentu zapłaty przez Klienta całości ceny za Towar. Odbiór Towaru odbywa się w siedzibie Carserwis Sp. z o.o. tj. w Warszawie przy ulicy Połczyńska 33

VII. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą Towaru niezwłocznie po wykryciu wady.
2. Klient zobowiązany jest dostarczyć Towar do Carserwis Sp. z o.o..
3. Carserwis Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykonania ekspertyzy – sprawdzenia towaru w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście wystąpiła. Carserwis Sp. z o.o. może zlecić ekspertyzę własnemu pracownikowi lub niezależnemu rzeczoznawcy.
4. Carserwis Sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji Klienta w możliwie najkrótszym terminie, odpowiednim ze względu na charakter zgłoszonej wady, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia usterki przez Klienta. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
5. W przypadku gdy Klient zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazując kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Carserwis Sp. o.o. nie ustosunkował się
do takiego żądania w terminie czternastu dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Carserwis Sp. o.o. usuwa zgłoszoną wadę Towaru w możliwie najkrótszym terminie, odpowiednim ze względu na charakter zgłoszonej wady i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku gdy usunięcie wady Towaru wymagać będzie podjęcia dodatkowych działań przez Carserwis Sp. o.o., w szczególności sprowadzenia części zamiennych lub materiałów niezbędnych do naprawy, czas usunięcia usterki może ulec przedłużeniu o czas niezbędny dla sprowadzenia części zamiennych lub materiałów.
7. Klient odbiera Towar po wykonaniu naprawy w miejscu wskazanym przez Carserwis Sp. o.o.

VIII. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

Klient, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane na formularzu opublikowanym i do pobrania ze strony internetowej Carserwis Sp. z o.o. pod adresem www.carserwis.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Natomiast w przypadku sprzedaży, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

IX. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy oraz obowiązek zapłaty uzasadnionych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru,
jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

X. Brak prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został wcześniej poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Ponadto, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, albo Towar, który po dostarczeniu, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

XI. Obowiązek dostarczenia Towaru bez wad

Carserwis Sp. o.o. dostarcza Towar zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem, w stanie pełnym i wolnym od wad. Sprzedawca jest przy tym odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana okaże się mieć wadę fizyczną lub prawną.

XII. Czas trwania umowy

Umowa zawarta jest na czas do wykonania przez strony obowiązków z niej wynikających to jest zapłaty całej ceny i wydania Towaru.

XII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest:
Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem władne są rozstrzygać sądy polubowne, w tym:
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa